ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
28.3.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 25. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod, Ravnateljica Zdravstvene ustanove raspisuje
N A T J E Č A J
Za prijem u radni odnos čistačice (ž/m) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 1. niža stručna sprema (NSS)
 2. državljanin Republike Hrvatske
 3. nekažnjavanost za kaznena djela    
Uz prijavu na natječaj prilaže se:
 1. životopis
 2. zamolba
 3. svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole
 4. domovnica
 5. potvrda o nekažnjavanju
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnateljici Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod, Vukovarska 10 Slavonski Brod, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto-čistačice“ u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prama posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanje sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103., Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem ponude na natječaj kandidati su suglasni da ZU Ljekarna Sl.Brod kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka ZU Ljekarna Slavonski Brod vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen. Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).
Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz ovog natječaja kao što zadržava pravo da poništi ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično odnosno da ne izabere niti jednu ponudu  odnosno ne izvrši izbor kandidata sukladno ovom natječaju i to bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima, kandidatima i trećima.

Poslodavac


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD
 • pismena zamolba: Vukovarska 10, 35 000 Slavonski Brod