DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE


Radno mjesto


TOPUSKO, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
23.1.2018.
30.6.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl. 39. Statuta Lječilišta Topusko i točke III. stavka 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16) te suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/17-03/301, URBROJ: 534-04-1-1/4-17-4 od 20. travnja 2017. godine, Ravnatelj Lječilišta Topusko dana 23.01.2018. godine raspisuje         
                                  
                                                           N A T J E Č A J
                                                    za prijam u radni odnos
 
 • doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, VSS, m/ž
                                                                                                                       
  Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati:
   
 • završen medicinski fakultet (VSS), doktor medicine
 • položen stručni ispit doktora medicine
 • položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • odobrenje za samostalan rad specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • hrvatsko državljanstvo
   
   
  Uz prijavu na natječaj (pisanu molbu) kandidati su dužni priložiti (u kopiji):
   
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o završenom studiju (diploma)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu doktora medicine
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • odobrenje za samostalan rad specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6mjeseci
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.
   
  Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
   
  Kandidati koji podnesu pravovremenu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. U slučaju provođenja testiranja, o mjestu i vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem objave na internetskoj stranici Lječilišta Topusko (www.ljeciliste-topusko.hr). Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
   
  Kandidat koji na temelju posebnih propisa ostvaruje prednost pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
  Kandidat koji se pozove na propise temeljem kojih ostvaruje prednost pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
  Lječilište Topusko zadržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
   
  Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici Lječilišta Topusko, u zatvorenoj omotnici na adresu Lječilište Topusko, Trg bana J. Jelačića 16, 44415 Topusko s naznakom "Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije"
   
  Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljene na internetskoj stranici Lječilišta Topusko te kandidati o tome neće biti pojedinačno obaviješteni.
   


Poslodavac


LJEČILIŠTE TOPUSKO
pismena zamolba: Trg bana J. Jelačića 16, 44415 Topusko