RAZVOZAČ/RAZVOZAČICA BOLESNIKA


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Broj: 05-9/321-2019
Krapinske Toplice, 10.06.2019. godine
 
Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
1. NA NEODREĐENO VRIJEME
 
Razvozač bolesnika……………..2 izvršitelja uz probni rad od mjesec dana
 
Uvjeti:
   -  NKV radnik/radnica
 
Ovaj natječaj objavit će se na internetskim stranicama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.
Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natječaj za radno mjesto ______________________________“.
 
Rok od 8 dana počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Uz potpisanu prijavu (zamolbu) treba priložiti:
  • Kratki životopis, presliku domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe) i potvrdu HZMO o radnom stažu
 
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze  utvrđene  posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
 
Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ) .Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam u radni odnos  na određeno i neodređeno vrijeme.
 
Poziv kandidatima na testiranje i/ili razgovor bit će objavljen na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr)

Obavijest o izabranim kandidatima bit će objavljena na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr).
 
Bolnica pridržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
  • pismena zamolba: Krapinske Toplice, Gajeva 2