MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Opis poslova: praćenje korisnikova stanja (fizičkog i psihičkog), pomaganje kod zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (unos tekućine, kretanje, odmor i spavanje), pomaganje pri nabavi lijekova, kontrola vitalnih funkcija, itd.
Priložiti:
1. kratak životopis
2. molbu
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za medicinsku sestru/medicinskog tehničara)
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika medicinska sestra / medicinski tehničar (preslika)
5. važeće odobrenje za samostalan rad (licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara (preslika)
6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
7. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze oji su posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),popis dokaza potreban za ostvarivanje prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Poslodavac


Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
  • pismena zamolba: Trg Drage Iblera 8