KUĆNI/A MAJSTOR/ICA-VOZAČ/ICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
19.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potreban položen stručni ispit; Stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
Kategorija B
1 godinu
Temeljem čl. 24.Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N br.128/17), ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar, objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

3. KUĆNI MAJSTOR-VOZAČ
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti za prijem:
- IV stupanj elektro ili drugog tehničkog usmjerenja,
- 1 godina radnog iskustva,
- Uvjerenje o osposobljenosti-rukovalac centralnog grijanja,
- vozački ispit B kategorije,
- da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13,152/14,99/15,52/16, 16/17 i 130/17).

Uz prijavu je potrebno priložiti u neovjerenoj preslici:
- životopis,
- domovnicu,
- rodni list,
- osobnu iskaznicu,  
- presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
- potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis iz baze podataka HZMO),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od mjesec dana)

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103.stavka1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisani su na sljedećem linku: https://branitelj.gov.hr/zaposlavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13,152/14,39/18 ) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03,148/13), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8  od dana objave natječaja u Narodnim novinama., isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Dom za starije  osobe Bjelovar, Vlahe Paljetka 1, 43 000 Bjelovar, s naznakom „ Prijava na natječaj – i s navođenjem radnog mjesta na  koje se kandidat prijavljuje.“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Dom za starije osobe Bjelovar zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i pravo na poništenje natječaja.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pravovremeno obaviješteni o provjeri znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje posla.
Kandidati se na testiranje pozivaju pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja  natjecatelji će biti obaviješteni  u zakonskom roku.
Napomena:
Prijavom na natječaj dajte privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Poslodavac


Dom za starije osobe Bjelovar
  • pismena zamolba: Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar