MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Traži se pripravnik
Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Kutina, ravnateljica Doma zdravlja Kutina Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedeći
 
                                                    N A T J E Č A J

za prijem na stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
 
  •  medicinske sestre/tehničara (m/ž) u Domu zdravlja Kutina, 1 izvršitelj.
 
Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme od godine dana radi stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu nezaposlenih osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, a sve sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a.
 
Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati:

-           SSS medicinska sestra/tehničar (m/ž)
-           Ispunjavanje uvjeta za uključivanje u Mjere Vlade Republike Hrvatske za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva
-           Poznavanje rada na računalu.
 
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeću dokumentaciju (u preslici):

•           dokument o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba)
•           domovnicu
•           životopis
•           elektronički zapis o radnom stažu HZMO
•           uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.
 
Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati/kandidatkinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Odluka o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Kutina:
www.dz-kutina.hr (rubrika: Natječaji), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani.
 
Osobni podaci sadržani u dokumentaciji koju je potrebno priložiti, prikupljaju se u svrhu provođenja natječajne procedure i izbora kandidata za prijem na pripravništvo/stjecanje prvog radnog iskustva, te podnošenjem molbe za popunu oglašenog radnog mjesta, kandidat/kinja daje Domu zdravlja Kutina privolu za korištenje njegovih/njezinih osobnih podataka u navedenu svrhu.
 
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
DOM ZDRAVLJA KUTINA, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina, poštom ili osobno, u upravu DZ Kutina.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KUTINA
  • pismena zamolba: Dom zdravlja Kutina, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina