SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


DONJA PUŠĆA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
Bez naknade
12.6.2019.
18.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 1., odredbe članka 28. i odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), vršitelj dužnosti pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća, objavljuje slijedeći:
OGLAS
za prijam u službu spremačice u Općini Pušća – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vremensko razdoblje do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad, a koja će privremena nesposobnost za rad biti dugotrajnijeg karaktera, s nepunim radnim vremenom – 4 (četiri) sata dnevno.
Opis poslova:svakodnevno čišćenje svih prostorija zgrade Općine Pušća, uključujući i sanitarnih čvorova; skrb o potrebnim sanitarnim sredstvima, papirom i ostalim potrošnim materijalom, te pravovoremeno izvještavanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela pisanim putem o potrebi nabave istih; skrb o cvijeću u zgradi i oko zgrade Općine Pušća; po potrebi čišćenje svih prostorija društvenog doma, trga, mrtvačnice na mjesnom groblju i ambulante primarne zdravstvene zaštite; čišćenje prostora čajne kuhinje u zgradi Općine Pušća uz obvezu pranja prljavog posuđa; čišćenje i uređivanje prostora oko zgrade Općine Pušća, društvenog doma, mrtvačnice i ambulante primarne zdravstvene zaštite; pranje rublja za potrebe nogometnog kluba; skrb o cjelokupnom inventaru u svim objektima; po potrebi otvaranje i zatvaranje zgrade Općine Pušća i ostalih prostora za potrebe održavanja sastanaka općinskih tijela; obavljanje drugih poslova po nalogu pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i/ili neposredno nadređenog službenika;
Podaci o plaći: Plaću radnog mjesta namještenika – spremačice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te slijedeće posebne uvjete:
•niža stručna sprema;
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima, dok će se pak s kandidatima koji podnesu uredne prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provesti prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme objave ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme objave ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, ostvaruju to pravo u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
•životopis;
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
•dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome);
•izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak,ne stariji od 3 (tri) mjeseca;
•izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo kandidat koji bude izabran. Ako kandidat koji bude izabran ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete utvrđene oglasom.
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, te navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, dostavljaju se u roku od 8 (osam) od objave oglasa poštom preporučeno ili neposredom dostavom na adresu Općina Pušća, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća.
O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 

Poslodavac


OPĆINA PUŠĆA
  • pismena zamolba: Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća