MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


DUGA RESA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno
Uvjeti su:
Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar
Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
Licenca/odobrenje za rad
Položen vozački ispit „B“ kategorije
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca, radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora medicinskih tehničara u sanitetu.
Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom stručnom ispitu(osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) , dokaz o položenom vozačkom ispitu te ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je 21. lipnja 2019.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
  • pismena zamolba: Bana J.Jelačića 4, 47250 Duga Resa