SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07. i 94/13.), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split, raspisuje 
                                               NATJEČAJ
                           za obavljanje poslova na radnom mjestu 
SPREMAČ/ICA – na neodređeno vrijeme
- 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati
     tjedno) 
Uvjeti za radno mjesto:
  • NSS, osnovna škola,
  • probni rad 30 dana.
UVJETI :  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07. i 94/13.),  Pravilniku  o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)  i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA..
Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni priložiti :
-  životopis,
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,
-  dokaz o hrvatskom državljanstvu,
-  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o
   predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
      a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25 st.2.)
      b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
         postupak  (čl.25 st.4.)
-dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu:   DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split, s naznakom „za natječaj“.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidati  koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja :
https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke  i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA
  • pismena zamolba: TRŠĆANSKA 29, 21000 SPLIT