SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Opis poslova: poslovi na održavanju higijene prostora.
UVJETI za radno mjesto SPREMAČICE su: NKV, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Pisanu zamolbu na adresu: Bartolići 39 A, Zagreb uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente: - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25.st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) - Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica (preslika) - Životopis

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ JARUN
  • pismena zamolba: Bartolići 39A, 10000 Zagreb