ČISTAČ/ICA JAVNIH WC-A


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
ČISTAČ/ICA JAVNIH WC-a U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE- sezonski na određeno vrijeme – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca
Stručni uvjeti:
-niža stručna sprema ili osnovna škola
 
Opis poslova:
- obavlja poslove čišćenja javnih WC-a na području grada Makarske u vlasništvu Grada Makarske
- obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Pogona.
 
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
            - životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica),
            - uvjerenje o stručnoj spremi,
            - potvrdu vjerodostojnosti isprave o stručnoj spremi izdanu od obrazovne ustanove
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
   (koje nije starije od 6 mjeseci).
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 60/11 i 4/18).
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme – čistačica javnih WC-a«, u zatvorenoj omotnici. Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.
Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 

 

Poslodavac


GRAD MAKARSKA
  • pismena zamolba: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska