SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


CRIKVENICA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
19.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: čišćenje i održavanje urednosti te čistoće unutarnjih i vanjskih površina školske ustanove.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 8. Pravilnika o radu, te članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica objavljuje:
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
  1. Spremač/spremačica
    1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  (20 sati tjedno)
Uvjeti:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18), te posebni uvjet prema Pravilniku o radu: - završena osnovna škola.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).
 
U prijavi na natječaj navodi se e-mail adresa, odnosno broj telefona putem kojeg će kandidat biti obaviješten o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zvonka Cara: http://os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr/upload/os-zvonka-cara-crikvenica/images/static3/820/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_Osnovnoj_skoli_Zvonka_Cara.pdf.
 
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice Škole (http://os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr/) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 24. stavku 4. Pravilnika.
 
Prijave na natječaj s potrebnim dokumentima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Zvonka Cara, na adresu: Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica, Kotorska 13, 51260 Crikvenica  s naznakom „ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/SPREMAČICA“.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZVONKA CARA
  • pismena zamolba: KOTORSKA 13, 51 260 CRIKVENICA