NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.7.2019.
16.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
UVJETI: OŠ, zdravstvena sposobnost, tečaj za njegu, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Uz pisanu zamolbu treba priložiti sljedeće dokumente (može i neovjerene preslike): domovnicu, životopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana i uvjerenje o položenom tečaju za njegu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona link https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom zatražit će se izvornici navedenih dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Poslodavac


Centar za rehabilitaciju Zagreb
  • pismena zamolba: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, Zagreb