TAJNIK/CA III


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
6 mjeseci
NATJEČAJ
za radno mjesto
TAJNIK/-CA III
PJ Program, HRT centar Rijeka ( 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci )
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
- SSS - društveni smjer
- 6 mjeseci radnog iskustva
- znanje jednog svjetskog jezika
- znanje rada na PC-u/aplikacije za rad
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
- preciznost i temeljitost u radu
- komunikativnost
- sposobnost usvajanja novih znanja i iskustava
Probni rad: 3 mjeseca
Poslovi radnog mjesta:
- vodi dnevnik obavijesti i obveza (primanje i prenošenje),
- bilježi i prati obveze poglavito rokove u izvršavanju obveza,
- organizira poslovne sastanke,
- priprema materijal, dokumentacije,
- vodi potrebne evidencije, urudžbeni zapisnik i priručnu arhivu
- obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog
Odgovornosti radnog mjesta:
- za urednost, točnost i pravodobnost u izvršenju zadaća; za profesionalni pristup.
Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), a ako je riječ o inozemnoj svjedodžbi tada i presliku potvrde nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj
- dokaz o radnom iskustvu
- svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
- dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Tajnik/-ca III, HRT centar Rijeka“.

Poslodavac


Hrvatska radiotelevizija
  • pismena zamolba: Prisavlje 3, soba 152, B 30, 10000 Zagreb