NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
9.7.2019.
16.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
opis poslova: higijena korisnika, spremanje, oblačenje i hranjenje korisnika, održavanje spavaonica
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: životopis,dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), potvrda o položenom tečaju za njegu (preslika uvjerenja/svjedodžbe/potvrde), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i važeće osobne iskaznice), preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju (u izvorniku, ne starije od 3 mjeseca).  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaz o priznatom statusu.   Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na adresu: Centar za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77/B, 51 000 Rijeka, uz naznaku „Natječaj za njegovatelja/icu“.  Sa kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti će se razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu natječaja. 

Za kandidate/kinje koji ne pristupe razgovoru, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Centar za rehabilitaciju Rijeka
  • pismena zamolba: Kozala 77/B, Rijeka