ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

1 godinu
NATJEČAJ
za obavljanje poslova na radnome mjestu
 
 
 1. Administrativni referent/referentica, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, neodređeno vrijeme,  za rad u centralnoj školi – 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Natječaj se odnosi na kandidate oba spola.
 
Uvjeti za zasnivanje radnoga odnosa:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o radu Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju od 5. srpnja  2019. (poveznica: https://os-ilovrica-sinj.hr/skolski-dokumenti/):
 
 • srednja škola,
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima tajnika ili administrativnog referenta u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja,
 • nepostojanje zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18). 
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
   
 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) s naznakom roka izdavanja (ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja,
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

Kandidat u prijavi na natječaj treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 Kandidat koji uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.
Pozivaju se kandidati koji pod jednakim uvjetima imaju pravo prednosti  iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 – a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Najkasnije u roku od tri (3) radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj bit će objavljen na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole (poveznica: http://os-ilovrica-sinj.hr/) način procjene odnosno vrednovanja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Ivana Lovrića u Sinju (poveznica: https://os-ilovrica-sinj.hr/skolski-dokumenti/).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Isprave (dokumentacija) se može priložiti u neovjerenoj preslici s tim da je izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike ili ovjerene preslike. Prijave treba dostaviti neposredno u tajništvo škole ili poslati zemaljskom poštom na adresu Osnovne škole Ivana Lovrića: Put ferate 2, 21230 Sinj ili poslati elektroničkom poštom na elektroničku adresu Osnovne škole Ivana Lovrića: ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Lovrića i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – s naznakom „Za natječaj: administrativni referent“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na propisani način i u propisanom roku sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Ivana Lovrića u Sinju (poveznica: https://os-ilovrica-sinj.hr/skolski-dokumenti/).
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/pristupnici daju izričitu suglasnost da OŠ Ivana Lovrića u Sinju kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA
 • osobni dolazak: PUT FERATE 2, 21230 SINJ
 • pismena zamolba: PUT FERATE 2, 21230 SINJ