NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


NOVA LJESKOVICA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17) i čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18),  Dom  za odrasle osobe Ljeskovica objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme: 

  NJEGOVATELJ/ICA     -     2  izvršitelja 

Uvjeti:   
  • Osnovnoškolsko obrazovanje, priučeni radnik pri njezi korisnika,
  • Završen tečaj za njegovatelja/icu
  • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 88/15; 52/16; 16/17 i 130/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • svjedodžba o završenom osmom razredu
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
  • dokaz o završenom tečaju za njegovatelja/icu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom. 
Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat  predočit će izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave  natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, N. Ljeskovica, 34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za njegovatelja/icu“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
  • pismena zamolba: Josipa Kneževića 41, N. Ljeskovica, 34350 Čaglin