PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSVA - MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
13
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Nije važno
Opis poslova: Promatranje bolesnika i evidentiranje– općeg izgleda, stanja svijesti, pokretljivosti. Provođenje njege bolesnika. Dijeljenje peroralne terapije. Primjenjivanje lijekova na kožu sluznicu i crijevo. Odgovornost za savjesno i zakonito obavljanje poslova.
Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 05. srpnja 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-9, od 05. ožujka 2019. godine i ubroj: 534-03-2-1/4-19-27 od 26. travnja 2019. godine, raspisuje se;
 
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Prvostupnik sestrinstva/medicinska sestra - tehničar  -15 izvršitelja
 
Uvjeti:
- Završena srednja medicinska škola ili stručni studij sestrinstva
- Položen stručni ispit
- Odobrenje za samostalan rad
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:
- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju
- potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku Odobrenja za samostalan rad
- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
- kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo  ili državljanstvo neke od zemalja Europske unije
 
Kandidati mogu priložiti  i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su:
 • znanje stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

 
Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.
 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja  u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
 
KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 
KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
 • osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42(PISARNICA), RIJEKA
 • pismena zamolba: KBC Rijeka, Krešimirova 42(Pisarnica), Rijeka