POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI I RESTORANU


Radno mjesto


POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
18.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
6 mjeseci
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE POREČ
M. Gioseffi 2,  
52440 POREČ, HR
Broj: 107-11-07-19
Poreč: 11.07. 2019. godine.
     Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, iz Poreča, M. Gioseffi 2, na temelju članka 30. Statuta, 11.07.2019. godine, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
 - POMOĆNI RADNIK U KUHINJI I RESTORANU – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 30 dana
UVJETI:
1. Osnovnoškolsko obrazovanje
2. 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima pripreme i podjele hrane u kuhinji
3. Da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1. Molba sa životopisom
2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
3. Domovnica (preslika)
3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
4. Potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima): potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZZ, na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI I RESTORANU“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.   https://branitelji.gov.hr
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.
Dom za starije i nemoćne osobe Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnateljica
Tihana Mikulčić
 
 

Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe Poreč
  • osobni dolazak: MAURO GIOSEFFI 2, POREČ
  • pismena zamolba: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, Mauro Giosef