MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


STUBIČKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
19.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; SPECIJALISTIČKI ISPIT
Nije važno
Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 40 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014., članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016. te naputka o postupanju po Odluci o zabrani novog zapošljavanja Ministarstva zdravlja klasa: 030-01/16-01/37, ur.broj: 534-03-1-1/5-16-01 od 01. kolovoza 2016., ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje
  NATJEČAJ
za prijam u radni odnos ( m/ž)
I Medicinska sestra/tehničar ( SSS )
 • jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme - zamjena za bolovanje
  uvjeti: 
 • medicinska sestra/tehničar općeg smjera
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe/diplome o završenom školovanju, odobrenja za samostalan rad i domovnicu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.
  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
  Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
   
  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za .....“ Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.
  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.
  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 12.07.2019. godine.


Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 • pismena zamolba: Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice