NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
4
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
6 mjeseci
Opis posla: obavlja opću njegu korisnika, priprema korisnika i sobu za vizitu, pasivno razgibava te prevenira dekubitus i trombozu, priprema korisnika i sobu za obrok, donosi servirani obrok nepokretnim korisnicima i  pomaže za vrijeme hranjenja te obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Probni rad: 1 mjesec
Uz pisanu prijavu  kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis
• preslika domovnice
• dokaz o završenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja /icu
• uvjerenje o nekažnjavanju
• elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na stranicama Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
  • pismena zamolba: POLJIČKA ULICA 12, ZAGREB