POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 mjesec
Opis posla: pomaganje kuharima kod pripremanja jela, čišćenje povrća i dugih potrebnih namirnica, čišćenje prostora kuhinje i pranje velikog posuđa te drugi poslovi po nalogu voditelja odjela.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis
• preslika domovnice
• dokaz o završenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na stranicama Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
  • pismena zamolba: Poljička ulica 12, Zagreb