ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA ZA POSLOVE PISMOHRANE I PROTOKOLA (ADMINISTRATIVNI REFERENT – RADNO MJESTO III. VRSTE)


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

1 godinu
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
4.  Administrativni referent za poslove pismohrane i protokola (Administrativni referent – Radno mjesto III. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa rodiljnog i roditeljskog dopusta, u punom radnom vremenu 
Uvjeti:
 • stečena srednja stručna sprema (SSS),
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
 • za točke 1., 2. i 3. ovjerenu presliku diplome, a za točku 4. ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili drugu odgovarajuću potvrdu),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/ 
Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom: « Stručni suradnik u studentskoj službi za zajedničke, združene i međusveučilišne studije i/ili Stručni suradnik za poslove sistemske podrške i/ili Stručni suradnik za poslove praćenja i izrade investicijskih projekata i/ili Administrativni referent za poslove pismohrane i protokola». 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
 • pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT