SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
20.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ raspisuje Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
SPREMAČICA
2 izvršitelj/ica u radni odnos na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme)
UVJETI za radno mjesto SPREMAČ/ICE su:
NSS- Osnovna škola
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika):
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- potvrda / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. Navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtiĆ „BUKOVAC“, Trnac 67, Zagreb – uz obaveznu naznaku „Za natječaj - spremačica “.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ dana 12.07.2019. i traje do 20.07.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC
  • pismena zamolba: Trnac 67, 10000 Zagreb