DOMAR/KA LOŽAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
20.7.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ raspisuje Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
DOMAR - LOŽAČ - 1  izvršitelja/ica u radni odnos na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme)
UVJETI za radno mjesto DOMARA-LOŽAČA su:
Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika):
- životopis 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- potvrda / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
- vozačka dozvola „B“ kategorije,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike,
- uvjerenje o položenom stručnom  ispitu za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i  unapređenje stanja zaštite od požara pri MUP RH,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. Navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtiĆ „BUKOVAC“, Trnac 67, Zagreb – uz obaveznu naznaku „Za natječaj - DOMAR - LOŽAČ “.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ dana 12. 07. 2019. i traje  do 20. 07. 2019.
Obavijest izabranom kandidatu,  te mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije dostavljene uz prijavu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave natječaja.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC
  • pismena zamolba: Trnac 67, 10000 Zagreb