SPREMAČICA (M/Ž)


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
6
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
6 mjeseci
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, Upravno vijeće raspisuje
 
NATJEČAJ
za obavljanje poslova
 
SPREMAČICE/SPREMAČA – (M/Ž)-6 izvršitelja/ice  na neodređeno puno radno vrijeme
 
UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97.), i sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari.
 
Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.
 
RAZINA OBRAZOVANJA:
 • završena osnovna škola, nss
 
POSEBNI  UVJETI:
 
 • minimalno šest mjeseciradnogiskustva na odgovarajućim poslovimau predškolskoj ustanovi
 • probni rad 1 mjesec
   
PRETHODNA PROVJERA SPOSOBNOSTI
 
Sukladno članku 20. Pravilnika o radu kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pristupaju prethodnoj provjeri sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u vidu obavljanja određenih zadataka, testiranju i informatinvnom razgovoru (intervju) .
 
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati/kandidatkinje koji su pokazali određenu sposobnost i spretnost u obavljanju zadanih poslova i minimalno 50% pozitivno riješenog testnog zadatka.
 
Prethodna provjera sposobnosti kandidata koji su ispunili osnovne i posebne uvjete natječaja, obavljat će se nakon isteka natječajnog roka o čemu će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili elektronskom poštom. Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.  
 
Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled radi utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ugovor o radu neće se sklopiti s kandidatom/tkinjom koji u provednom postupku neće imati određenu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost.
 
Literatura za pripremanje kandidata za testiranje:
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14. 118/14. i 154/14.) članak 27. i 28.; članak 55., članak57.-60., članak 64., članak 67.-68., članak 95.
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13) članak 25., članak 38., članak 40.
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007.) članak 9.,10.,članak 23.,članak 28.,članak 69.,članak 76.
 • Prilozi programu preventivnih mjera s ciljem povećanjasigurnostiDVSS dostupanna web stranici vrtića: www:dvss.hr
 • Etički kodeks Dječjeg vrtića Sisak Stari-dostupanna web stranici vrtića: www:dvss.hr

  UZ PRIJAVU  JE POTREBNO DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKAZE U PRESLICI:
   
a) životopis
b) dokaz o potrebnoj razini obrazovanja
c) dokaz o hrvatskom državljanstvu - Domovnicu
d) dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od dana objave natječaja
e) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od dana objave natječaja
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):    
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle elektronskim putem. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku, te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
 
Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku  predmetnog  natječaja.
 
Rok za podnošenje prijava je od 12.07.2019 do 22.07.2019. godine.
 
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te  oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Sisak Stari dana 12.07.2019. godine.
 
Prijave s naznakom »Za natječaj-spremačica» dostaviti putem pošte na adresu Dječji vrtić Sisak Stari, Lonjska 19, Sisak.
 
O ishodu natječaja kandidati /kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice ili na drugi odgovarajući način.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI
 • pismena zamolba: Lonjska 19, Sisak