ASISTENT - POMOĆNIK/ASISTENTICA - POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Radno mjesto


NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
27 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Bez naknade
12.7.2019.
20.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno

Opis posla: tehnička podrška djetetu i odgojitelju/odgojiteljici prilikom aktivnosti u redovitom programu.

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

ASISTENT - POMOĆNIK/ASISTENTICA - POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (mž) - na određeno nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno za pedagošku godinu 2019./2020. (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Uvjeti: najmanje završena srednja škola (četverogodišnji program) ili viši stupanj obrazovanja.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici:
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci,
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kandidatkinji nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci
  • životopis

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/kandidatkinja te se smatra da je kandidat/kandidatkinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 
Prijave  dostaviti  na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Novi Marof,  Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof, s naznakom „Za natječaj - odgojitelj“ u roku od 8 dana  od objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.   
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Novi Marof.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF
  • pismena zamolba: OTONA IVEKOVIĆA 12, 42220 NOVI MAROF