KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


ŠTEFANJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
1 godinu
OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE, Štefanje 72, 43246 Štefanje temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. ) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Štefanje, raspisuje
 
                                                                                   N A T J E Č A J
                       
1. Raspisuje se natječaj za:
  •  Kuhar/kuharica – na određeno, puno radno vrijeme (do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja)
           - 1 izvršitelj/ica
           Početak rada 1.10.2019.
2. Natječaj se objavljuje na rok od 8 dana i traje od 11.09. do 19.09.2019. godine
 
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90/11.,16/12.  86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto potrebno je priložiti:
životopis, preslike slijedećih dokumenata: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda izdano u vrijeme trajanja natječaja da u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, potvrdu o završenom – važećem tečaju higijenskog minimuma, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,
 
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje  samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici i oglasnoj ploči Škole.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo ili na adresu: OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE, Štefanje 72, 43 246 Štefanje s naznakom „za natječaj“.
 
Slanjem zamolbe za posao i životopisa pristajete na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja.
 
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata/kinja pozvat će kandidate/kinje na testiranje/razgovor i praktični rad iz domene kuharstva u zakonskom roku putem Web stranice  Škole: http://os-stefanje.skole.hr/skola/kontakti.
Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
 
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-stefanje.skole.hr/skola/kontakti.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE
  • pismena zamolba: ŠTEFANJE 72, 43 246 ŠTEFANJE