UPRAVNI REFERENT M/Ž


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Na temelju članka 61. a Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“, broj 49/12., 37/13., 38/13., 01/15. i 61/17) te članka 2. i 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pravosuđa i kaznena tijela Ministarstva pravosuđa za 2018. godini KLASA: 112-01/18-01/17, URBROJ: 514-02-01-02-18-13 od 11. listopada 2018., Zatvor u Gospiću raspisuje
 
        JAVNI POZIV
 
Za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zatvoru u Gospiću za slijedeća radna mjesta:
ODJEL TRETMANA
Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora
 
  1. Upravni referent- 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: Srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke ili gimnazije.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavak 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
 
  1. je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
  2. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
  3. nema radnog iskustava na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci);
  4. za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđenu odredbom članka 49. stavak 1. Zakona o državnim službenicima.
 
Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17) te mora biti nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Popis prijavljenih kandidata Zatvor u Gospiću dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta, a po potrebi i radi provedbe profesionalne selekcije kandidata.
Sa kandidatima/kinjama koji ispunjavaju propisan uvjete obaviti će se intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat/kinja biti obaviješten/a putem telefona ili e-maila.
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi upravitelj Zatvora u Gospiću vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja i prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
           S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani  ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
           Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja držanog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Zatvor u Gospiću.
 
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) radno mjesto na koje se prijavljuje te sve tražene priloge.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1.životopis;
2.dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja(svjedodžba ili uvjerenje);
3.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja (preslika);
4.dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne knjižice ili putovnice ili domovnice);
5.preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci);
6. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Javni poziv, te se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto.
 
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
                                                               Ministarstvo pravosuđa,
                                                    Uprava za zatvorski sustav i probaciju
                                                                    Zatvor u Gospiću
                                                                    Senjskih žrtava 15
                                                                      53 000 Gospić
                                                           s naznakom“ Za javni poziv“.
 
Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ministarstva pravosuđa.
 Opis posla: 1.- 3. mjesec:   Kontrolira i potpisuje prijamni zapisnik, vodi propisane evidencije, usklađuje podatke u
 
                             neposrednom kontaktu sa zatvorenicima 
 
 4.- 6. mjesec:   Surađuje s pravosudnim i drugim tijelima, sastavlja statistička izvješća o populaciji
 
                             zatvorenika, vodi zapisnik stegovnih postupaka zatvorenika     
 
7.- 9. mjesec:  Vodi propisanu dokumentaciju 
10.-12. mjesec: Sudjeluje u izradi statističkih i drugih izvješća. Obavlja i druge poslove po nalogu
 
                         voditelja  Odsjeka

Da nezaposlena nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala

Poslodavac


REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U GOSPIĆU
pismena zamolba: Ministarstvo pravosuđa, uprava za zatvorski sustav