SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


IMOTSKI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2019.
21.9.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
U prijavi na natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene  kandidata).
 
Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti :
 
1. Životopis
2. Svjedodžbu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
3. Domovnicu
4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci
5. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti izvornike. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), dužan je u prijavi na natječaj na to pravo se pozvati i dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internet stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na mrežnoj stranici škole http://os-sradic-im.skole.hr/ bit će objavljen način procjene kandidata, a najmanje pet dana prije same procjene bit će objavljeni datum, vrijeme i mjesto procjene kandidata.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koji se može pronaći na stranicama O.Š. “Stjepan radić” Imotski http://os-sradic-im.skole.hr/
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Svi kandidati svojom prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole 13. rujna 2019. godine
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja neposredno ili na adresu:
 
Osnovna škola „Stjepan Radić“, 21260 Imotski, Fra Stjepana Vrljića 13 – s naznakom „za natječaj-spremač/ica“
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ
  • pismena zamolba: OŠ"Stjepan Radić",Fra.Stjepana Vrljića 13,Imotski