ADMINISTRATIVNI TAJNIK / TAJNICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 100/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pravosuđa i  kaznena tijela Ministarstva pravosuđa za 2018. godinu, KLASA: 112-01/18-01/17, URBROJ: 514-02-01-02-18-13 od 11. listopada 2018. godine, Zatvor u Splitu raspisuje 
JAVNI POZIV 
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Ministarstvo pravosuđa, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta: 
I.  
      1. administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica
            Uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazija
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. 
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da: 
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.    
 Pored navedenih uvjeta, osoba treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 167/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 U prijavi na Javni poziv navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa), te radno mjesto na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice);
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe);
4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelj/ice ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci);
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.
 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko se osoba prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Javni poziv, te se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu
Dračevac 2c, 21 000 Split
s naznakom „Za javni poziv“. 
Popis prijavljenih kandidata/kinja Zatvor u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. 
Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidat/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju), a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem telefona ili e-maila.
Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Odluku o izboru kandidata/kinje donosi upravitelj Zatvora u Splitu, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita čije troškove snosi Ministarstvo pravosuđa.
Ovaj javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ministarstva pravosuđa.

Poslodavac


ZATVOR U SPLITU
pismena zamolba: DRAČEVAC 2C, 21000 SPLIT