ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2019.
14.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Na temelju članka 59. Zakona o radu ( N.N. br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14) i članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br.10/97, 107/07) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N 94/13) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Potjeh, Moslavačka 42, 35000 Slavonski Brod  dana 6. studenog 2019. god. objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
 
Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić Potjeh na određeno vrijeme od 12 mjeseci na poslovima:
 
- odgojitelj predškolske djece  - 1 izvršitelj/ica
 
Više o mjeri i uvjetima Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa može se pročitati  na web stranici www.mjere.hr (http://mjere.hr/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/ )
 
Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
U prijavi na poziv kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
- životopis ( vlastoručno potpisan)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj  stručnoj  spremi)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o radnom iskustvu, odnosno dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali/le (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je vidljivo da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 )
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, - 2 -108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102.stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javni natječaj, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
 
Rok prijave: 8 dana  od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Potjeh. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zakonskom roku na adresu:
 
DJEČJI VRTIĆ POTJEH
Moslavačka 42, 35000 Slavonski Brod s naznakom
„Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na Web stranicama Dječjeg Potjeh po izboru kandidata i odobrenju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad biti će sklopljen s odabranim kandidatima čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.
 
Izabrani polaznik nije radnik Dječjeg vrtića Potjeh, ne zasnivaja radni odnos i ne prima plaću. S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje biti će sklopljen pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava i obveze i odgovornosti ugovornih strana. Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polagati državni stručni ispit. Troškove prvog  polaganja stručnog ispita snositi će Dječji vrtić Potjeh.  

Poslodavac


Dječji vrtić Potjeh
  • pismena zamolba: Moslavačka 42, 35 000 Slavonski Brod