ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Odluke Upravnog vijeća od 04. studenog  2019. godine, Dječji vrtić „SLATKI SVIJET“ objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti za radno mjesto:
 
 • položen stručni ispit
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • kraći životopis
 • preslik diplome 
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik domovnice
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „SLATKI SVIJET“, Limska 3, 52100 Pula.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Natječaj traje od 08.11.2019. do 15.11.2019.g.

Poslodavac


Dječji vrtić "SLATKI SVIJET"
 • pismena zamolba: LIMSKA 3, PULA
 • e-mailom: dvslatkisvijet@gmail.com