ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž


Radno mjesto


KALI, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali od  28.07.2019. godine i članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:


NATJEČAJ

1. ZA ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
 NA  NEODREĐENO VRIJEME, za puno radno vrijeme,  uz probni rad od 3 mjeseca   , JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž


Za prijam u radni odnos odgajatelja kandidati  moraju ispunjavati , osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne Novine br.: 10/97, 107/07,i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme i stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne Novine broj 133/97)
Uvjeti za radno mjesto:
- završen  preddiplomski  sveučilišni studij  ili studij za odgojitelja predškolske djece      
  odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim        propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja) ,
- položen stručni ispit
  Pored navedenih uvjeta  kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (Narodne Novine br.: 10/97,107/07, i 94/13)


Kandidat za radno mjesto odgojitelja m/ž –treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- Zahtjev,
-životopis (vlastoručno potpisan),
-presliku diplome  o stečenoj stručnoj spremi ili potvrde  o završenom studiju  predškolskog odgoja,
-presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolskog odgoja
- preslik domovnice,
- elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evedentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- vlastoručna potpisana izjava („suglasan/sna  sam  da se moji osobni podatci o imenu i prezimenu objavljuju na web  stranici Općine Kali tijekom rezultata natječajnog postupka“),
Dokaz o nepostojanju  zapreka za zasnivanje  radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  dostavljaju se slijedeći dokumenti ( ne stariji od 6 mjeseci od  dana  objave ovog natječaja)
- a)  uvjerenje  nadležnog  suda da se protiv  kandidata  u Republici Hrvatskoj ne vodi    
        kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i     
       obrazovanju
- b) uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi  prekršajni postupak     
       prema članku 25. stavak 4. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti    
      djeteta  sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju  i   
      obrazovanju (Narodne Novine br: 10/97, 107/07 i 94/13).
 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
 Ako Kandidat  ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema  posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti HZZ izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod predhodnog poslodavca( rješenje, odluka, obavijest i sl.
Kandidat koji se poziva na prednost iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne Novine br. 121/17) dužan je, uz prijavu  na natječaj  i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103 . istog zakona  navedene na poveznici-
http://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju  formalne  uvjete iz Natječaja provest će se  intervju sa kandidatima.

Vrijeme i raspored kandidata za  inervju  biti će objavljena na web stranici Općine Kali  www.općina-kali.hr

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta Natječaja  se dostavlja u roku od 8 (osam ) dana  od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:  DJEČJI VRTIĆ „ SRDELICA“ KALI, ul Sv. Lovre 16, 23272 Kali, s naznakom: Natječaj za odgajateljicu DV „Srdelica“.

O rezultatima izbora kandidati   biti  će obavješteni u zakonskom roku.

 Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SRDELICA
  • pismena zamolba: Ulica Svetog Lovre 16, 23272 Kali