ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Ploče , čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Ploče i čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ploče, vezano za projekt“Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima“koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  iz sredstava Europskog socijalnog Fonda (partner Gradu Pločama u ovom projektu je Dječji vrtić Ploče),  Upravno vijeće DV Ploče na 30. redovnoj  sjednici održanoj dana 07.11.2019. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju
 
                                                       N A T J E Č A J A
                 za radno mjesto:  odgojitelj  predškolske djece (M/Ž)
 
 
 
 • 1  izvršitelja/ice  na određeno puno radno vrijeme  u Dječji vrtić Ploče  do 14.07.2021.godine za provođenje kraćeg informatičkog ( STEM) programa
 
 
Uvjeti: prema čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13)
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom statusu
 • presliku domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana)
 • životopis
 • preslika potvrde o završenoj informatičkoj edukaciji
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak za neko od kaznenih ili prekršajnih djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Ustanova će zatražiti po službenoj dužnosti, nakon obavljenog izbora kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj slati putem pošte ili osobno na adresu:
 
                                         
 
                                        DJEČJI VRTIĆ PLOČE
                                      Trg bana Josipa Jelačića 10
                                              20 340 Ploče
                    s naznakom: «za natječaj za odgojitelja (informatički STEM program)                          
                                                - ne otvarati»
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, uz povrat natječajne dokumentacije.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PLOČE
 • pismena zamolba: 20340 Ploče, Trg bana J.Jelačića 10