ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
                                  
                       REPUBLIKA HRVATSKA                                              
          MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                            
  POLICIJSKA  UPRAVA  SISAČKO – MOSLAVAČKA
 
 
Sisak, 8. studeni 2019. godine
 
 
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, raspisuje
 
OGLAS
 za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
1. SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STATUSNIH PITANJA   
    STRANACA,

-  ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice    
   koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto

 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas  nalazi se na web stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati/kinje dužni su priložiti:
  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe
  3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
  4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),
  5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:
POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA
Rimska 19
44000 SISAK
s naznakom „Za oglas“

 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne  dokaze  dostupne  na  poveznici  Ministarstva  hrvatskih  branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la pisanom dijelu testiranja ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
Na web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti. 
 

Poslodavac


REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  • pismena zamolba: RIMSKA ULICA 19, 44000 SISAK