UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE


Radno mjesto


BRELA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
9 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

-učitelja/ica tehničke kulture, 1 izvršitelj, nepuno  određeno radno  vrijeme,
   1,8 sata dnevno (9 sati tjedno ) do povratka zaposlenika sa neplaćenog dopusta , a ne duže od   31.08.2019.godine
 
 
Uvjeti:
  • Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (  NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14 ., 07/17 . i 68/18. )  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01 )
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
 
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.
Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnim stručnim kvalifikacija (NN 82/15) za inozemno stečene diplome potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH.
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o status/pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13.Zakona o ravnopravnosti spolova.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ dr.Franje Tuđmana , Brela da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Rok natječaja je osam ( 8 )  dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole
Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
Osnovna škola dr.Franje Tuđmana
Sv.Jurja 1
21322 Brela ( s naznakom „ za natječaj – učitelj tehničke kulture '' )
 
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.

Poslodavac


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela
pismena zamolba: Sv.Jurja 1, 21322 Brela