SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13),  suglasnosti Klasa. 601-01/18-01/0017; Urbroj: 2134/01-1/1-18-2  od 17. 9. 2018. ,čl. 56. Statuta  DV „Kaštela“ ,  Upravno vijeće DV  „Kaštela“ na  4  .sjednici održanoj   9. 10. 2018. . donijelo je odluku o raspisivanju:
 
NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO:
SPREMAČ/ICA
 • Mjesto rada: Kaštela , Splitsko-dalmatinska Županija
 • Broj traženih radnika:1
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno  ( do 30. 6. 2019 )
 • Radno vrijeme: :   ½ radnog vremena ( 20 sati tjedno)  - 1 izvršitelj
 • Smještaj: Nema  smještaja
 • Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Natječaj vrijedi od:  11. 10. 2018.   do 19. 10. 2018.
  Razina obrazovanja:NSS
  Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
  Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
 • < >Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnostiza obavljanje poslova spremačice izdano od ovlaštene ordinacije medicine rada
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13).
 • Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo , te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju , uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavnju traženih uvjete, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu
 • Na natječaj se mogu javiti osobe obaspola.
 • Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.
  Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u utvrđenom roku Upravnom vijeću Vrtića na adresu:  DV „Kaštela“  Kaštel Stari , Ulica Birnja 13
   s naznakom „Natječaj za spremačicu   – ne otvaraj“
  Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.
  Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje , te privolu da se njegovo ime i prezime objavi na mrežnim stranicama vrtića  i  da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj .
   


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'
pismena zamolba: DV"Kaštela" Kaštel Stari, Ulica Birnja 13