ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07. i 94/13.), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split, raspisuje
                                                NATJEČAJ
                           za obavljanje poslova na radnom mjestu 
         ODGOJITELJ/ICA – određeno vrijeme
         -   1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka na rad
              privremeno odsutne radnice. 
Uvjeti za radno mjesto:
 • VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djecekojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima- odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja,
 • položen stručni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • probni rad 90 dana. 
  UVJETI :  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07. i 94/13.),  Pravilniku  o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)  i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA.. 
  Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni priložiti :
  -  životopis,
  -  dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,
  -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze  polaganja stručnog
     ispita ,
  -  dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  -  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o
     predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
        a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25 st.2.)
        b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
            (čl.25 st.4.)
-elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.
 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: GRAD SPLIT  DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split, s naznakom „za natječaj“.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidati  koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja :
https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke  i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Poslodavac


GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA
pismena zamolba: TRŠĆANSKA 29, 21000 SPLIT