ELEKTRIČAR/ELEKTRIČARKA


Radno mjesto


ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
8.2.2019.
22.2.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
1 godinu
Temeljem članka 13. Pravilnika o radnim odnosima radnika Kom-Iloka d.o.o
Ilok, Julija Benešića 49, direktor  raspisuje
 

NATJEČAJ
za radno mjesto
- ELEKTRIČAR -
 

Mjesto rada : Grad Ilok
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada : smjena- prijepodne
Natječaj vrijedi od: 08.02.2019.
Natječaj vrijedi do: 22.02.2019.
Opis poslova:
radovi na održavanju elektroinstalacija, opreme, uređaja, osnovnih sredstava, javne rasvjete
obavljanje ostalih poslova u prostorima društva prema nalogu nadređenog
 
      Uvjeti:
- škola elektro smjera KV, SSS ili VKV
- radno iskustvo od najmanje godinu dana na sličnim poslovima
- vozačka dozvola B kategorije
- samostalnost u radu, odgovornost, marljivost, usmjerenost timskom radu
- poznavanje i pridržavanje mjera zaštite na radu
- radni odnos zasniva se s probnim radom u trajanju od tri mjeseca
 
Kandidati su dužni uz pisanu i potpisanu zamolbu dostaviti:
- životopis
- preslika svjedodžbe o završenoj školi
- preslika domovnice
- potvrda o radnom stažu iz HZMO-a ne starija od dana objave ovog natječaja
- preslika osobne iskaznice
- potvrda poslodavca, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je ostvareno radno iskustvo (original ili preslika)
- dokaz o položenom vozačkom ispitu
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ili Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida, obavezan je priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu da je nezaposlen.
 
Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Kom-Ilok d.o.o., Julija Benešića 49, 32236 Ilok, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj električar“ .
 
O rezultatima natječaja polaznici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Kom-Iloka d.o.o. Ilok. Kom-Ilok d.o.o. Ilok zadržava pravo poništenja natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni.
 

Poslodavac


KOM-ILOK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
pismena zamolba: JULIJA BENEŠIĆA 49, 32236 ILOK