ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


PRIKRAJ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
10.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Didi, te prethodne Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić  Didi  raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
odgajatelj (m/ž) – 1  izvršitelj/ice na neodređeno,puno radno vrijeme
• mjesto rada Prikraj-Brckovljani
Uvjeti za radno mjesto:
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
• zdravstvena sposobnost potrebnaza obavljanje poslova
• da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
• položen stručni ispit (nije uvjet)
Uz prijavu priložiti:
• presliku uvjerenjao stečenoj stručnoj spremi
• potvrdu iz elektroničke baze podatakaHrvatskogzavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
• kratak životopis
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Potvrde da osoba nije pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela ili neka od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) .
Rok za podnošenje prijava je od 10.09.2019. – 18.09.2019.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića  (tajnistvo.didi@gmail.com) ili putem pošte na adresu:
Dječji vrtić Didi, Krašić 4d, 10 454 Krašić s naznakom „za natječaj“
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Didi dana 04. rujna 2019. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ " DIDI"
  • pismena zamolba: KRAŠIĆ 4 D
  • e-mailom: tajnistvo.didi@gmail.com