ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu
Na temelju odredbi čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće DV Ivane Brlić Mažuranić donijelo je odluku o  raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ/ICA
- 1 izvršitelja, rad na određeno radno vrijeme - za zamjenu nenazočne radnice 
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili ovjerena preslika,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz a je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
• životopis
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od objave natječaja
• dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika (domovnica)
• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od objave natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DV Ivane Brlić Mažuranić, Zagreb, Cerska 22.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić 08.11.2019. i traje do 18.11.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
  • pismena zamolba: Cerska 22, 10040 Zagreb