ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje 7.11.2019.

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA  - na neodređeno  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- elektronički zapis od HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Bubamara,.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
  • osobni dolazak: PRILAZ A. HEBRANGA 10, BJELOVAR