DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


SUNJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2019.
10.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
DOM ZDRAVLJA SISAK
Sisak, Kralja Tomislava 1
 Siska, 5.12.2019.
 
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Sunja
 
Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 • VSS –doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicine
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
u preslici:
 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izdana od liječnika obiteljske medicine)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
     Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
     Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
      Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
        Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta biti će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
        Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
        Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
        O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
         Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
         Prijave se podnose u pisanom obliku do 10.2.2020. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
 • pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 1, 44000 SISAK