UČITELJ/UČITELJICA EDUKATOR REHABILITATOR


Radno mjesto


VRGORAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Osnovna škola VRGORAC  raspisuje
 
N   A    T    J    E    Č    A    J

za poslove i radne zadatke
 
 - učitelj edukator rehabilitator  na neodređeno  radno vrijeme  40 sati tjedno, rad u Matičnoj školi -       1 izvršitelj

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOGA ODNOSA:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane prema  Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18.).
 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
- preslika  domovnice
- preslika uvjerenja o nepostojanju zapreka iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   ne starije od datuma objavljenog natječaja (uvjerenje )
- Elektronski  zapis  HZMO-e o prethodnim zaposlenjima
 
Pozivaju se kandidati koji pod jednakim uvjetima imaju pravo prednosti  iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za podnošenje prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju  uvjeta natječaja je osam dana od dana objave. 
 
Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Vrgorac, 21276 Vrgorac, Matice hrvatske 9, za natječaj.
Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta natječaja neće se razmatrati.                     
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC VRGORAC
pismena zamolba: OŠ Vrgorac, Matice Hrvatske 9, 21276 Vrgorac