UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar i članka 107. Stavaka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašića  raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
              UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno  radno vrijeme od 40 sati tjedno
 
Uvjeti :
 
Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20) i  člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. ,68/18., 98/19 i 64/20) i to:
 
 1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
      2.  Da je završila:
       -integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
 
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati  i u njoj navesti adresu i e-mail adresu na  koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.  
 
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti (dovoljne su neovjerene preslike):
 
 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje da nije pod istragom da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od 90 dana,
 4. elektronički zapis potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. dokaz o državljanstvu
 6. Kako kandidat za navedeno radno mjesto sukladno Pravilniku može ostvariti i dodatne bodove a kako bi dokazao iste potrebno je dostaviti navedene dokaze i to za:
 • ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda,
 • osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod
 • sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova Europske unije: najmanje 3 potvrde: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod
 • ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod

 Svi navedeni dodatni bodovi se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova. Ukoliko kandidat u natječajnoj prijavi ne dostavi navedene dokaze neće ostvariti dodatne bodove.
 
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašića koji je dostupan na web stranici Škole pod rubrikom „Opći akti“ poveznica: http://os-bkasica-zadar.skole.hr/op_i_akti_kole
Na mrežnoj stranice Škole – pod rubrikom „Natječaji“ poveznica: http://os-bkasica-zadar.skole.hr/natjecaji  će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf         
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti neposredno ili poštom na adresu OŠ Bartula Kašića, Bribirski prilaz 2, 23 000 Zadar. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole  ( http://www.os-bkasica-zadar.skole.hr/ ) pod rubrikom „Natječaji“.


 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA'
 • pismena zamolba: Bribirski prilaz 2, 23 000 Zadar