ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2019.
21.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), na temelju odluke Upravnog vijeća Katoličkog dječjeg vrtića EDEN, Vinkovci, raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA – na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg posla (1 izvršitelj/ica)
 
Uvjeti za radno mjesto su:
 
Kandidati iz točke 1. Trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima (NN 133/97), te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Katoličkog dječjeg vrtića EDEN, Vinkovci, i to kako slijedi:
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajući vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završeni sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste,
 • Učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom,
 • Radno iskustvo u struci najmanje jedna godina,
 • Položen stručni ispit
 • Ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • Utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Uz prijavu treba priložiti:
-životopis
-presliku dokaza o stručnoj spremi
-elektronički zapis od HZMO
-presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
-uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju-ne starije od 6 mjeseci
-presliku domovnice
 
Na natječaj se mogu prijaviti javiti osobe oba spola.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji siu potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
 
Katolički dječji vrtić EDEN
„Natječaj za radno mjesto -  odgojitelj/ica“
Ervenička 1
32100 VINKOVCI
 
Najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja
 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru, pisanim putem.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Katolički dječji vrtić Eden može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće odredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Natječaj traje od 13.03.2019. do 21.03.2019. godine.
 
Poslodavac: KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ EDEN
Kontakt: pismena zamolba Ervenička 1, 32100  Vinkovci
 
 
 

Poslodavac


KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ EDEN VINKOVCI
 • osobni dolazak: 32 100 VINKOVCI, ŠKOLSKA 35
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ERVENIČKA 1