PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak Ur.broj: 2176-128-01-1151-2/14, III. izmjenama i dopunama Statuta Ur.broj: 2176-125-01-2007-2/16, IV. izmjenama i dopunama Statuta Ur.broj: 2176-125-01-2171-28/2018., V. izmjenama Statuta Ur.broj: 2176-125-01-6263-2/2018., VI. izmjenama i dopunama Statuta Ur.broj: 2176-125-01-3613-7/19. članka 7. Pravilnika o radu, suglasnosti Ministarstva zdravstva Kl. 100-01/19-03/37, Ur.broj: 534-03-2-1/5-19-22 od 5. lipnja 2019. i suglasnosti Ministarstva zdravstva Kl. 100-01/19-03/37, Ur.broj: 534-03-2-1/5-19-19  od 30. svibnja 2019. ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak raspisuje
 
                                                           N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada
 
1. PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA                                                3  izvršitelj/ica
 
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen stručni studij prvostupnika/ice sestrinstva
 • posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad
 • položen stručni ispit za prvostupnika sestrinstva (za kandidate koji su u obvezi polaganja)
   
  Kandidati prijavi trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (kopija)
 • svjedodžbu/diplomu (kopija)
 • odobrenje za samostalan rad nadležne komore (kopija)
 • potvrdu o nekažnjavanju (kopija, ne starija od 6 mjeseci)
te za kandidate koji su u obvezi polaganja stručnog ispita:
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kopija)
 
Pozivaju se kandidati koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo te prilože sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava i to sukladno:
 • članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017)
 • članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);
  • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužanosim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, ukoliko je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos te dokaz o tome da prilikom ranijih zapošljavanja nije koristio pravo prednosti iz ovog zakona,
 • članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18)
  • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom invaliditetu, ukoliko je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao zadnji radni odnos.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja poslodavac pridržava pravo provesti testiranje ili usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji se pozove na propise temeljem kojih ostvaruje prednost pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na web stranicama Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pod NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE.
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Dostavljeni podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na web stranici bolnice.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučenom pošiljkom u Odjel za pravne i kadrovske poslove Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, J. J. Strossmayera 59 u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Za sve informacije pitati na broj telefona 044/553-190.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK
 • pismena zamolba: J.J. Strossmayera 59,44 000 Sisak