STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Broj:01-2322/2-19.
Zabok, 06.06.2019.
 
Na temelju članka 21.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,ravnatelj ,raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
3. Za primitak na pripravništvo:
- stručna prvostupnica sestrinstva – 2 izvršitelja
 
Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Uz prijave kandidati trebaju priložiti:
  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu/Svjedodžbu,
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
  • Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici,a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 
Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana.
 
Pisane zamolbe se dostavljaju na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.
 
Javni natječaj objavljujemo: Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web stranica), Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Zabok, Bračak 8