NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


JALŽABET, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 34. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, ravnateljica Doma za odrasle osobe Jalžabet raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
 
3. NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

  Uvjeti za radno mjesto pod 3:
  • Završena osnovna škola i tečaj za njegu,
  • Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • Da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' 157/13, 152/14, 99/15,52/16,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.                                                                                               

Uz potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik, i to:                                                                                           
-  životopis,                                                                                                                                                                            
-  svjedodžbu o stručnoj spremi,                                                                                                                      
-  dokaz o osposobljenosti za obavljanje poslova njege                                                                                      
-  domovnicu,                                                                                                                                                                                   
-  potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje),                                                                                                          
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),                                                                                                                                                                      

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od jedan mjesec.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata/kinja da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima/kinjama.
Dom za odrasle osobe Jalžabet će prikupljene osobne podatke kandidata/kinja koristiti i obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, te ih čuvati u zakonskom roku.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom na adresu:
DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET                                                                                                                   
Kolodvorska 1                                                                                                                                                               
42203 JALŽABET                                                                                                                                                           
sa naznakom ''Natječaj za zapošljavanje –( naziv radnog mjesta) – ne otvaraj''.


Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o rezultatima na mrežnim stranicama Doma za odrasle osobe. (rubrika „Informacije“- podrubrika „Natječaji“, link: http://dom-jalzabet.hr/?page_id=2086 ).
                                                                                               
Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice.

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
  • osobni dolazak: KOLODVORSKA 1, 42203 JALŽABET / SA NAZNAKOM
  • pismena zamolba: KOLODVORSKA 1, 42203 JALŽABET / SA NAZNAKOM